آزمون سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

  • سرفصل های آزمون دکتری سیستماتیک گیاهی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل : فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی تاکسونومی جدید اکولوژی پوشش های گیاهی