آزمون شفاهی

  • پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس

    دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی آینده در ۱۱۸ رشته دانشجو دکترا بدون آزمون یا استعداد درخشان  از طریق سهمیه استعدادهای درخشان پذیرش می کند. متقاضیان باید مدارک ثبت نام خود را تا ۳۱ فروردین…