آزمون کتبی و مصاحبه دکتری

  • نقشه راه برای موفقیت در آزمون دکتری

    همانطور که می دانیم قبولی داوطلب در آزمون دکتری شامل دو مرحله اصلی آزمون کتبی و مصاحبه دکتری است و یک مزیت رقابتی برای شما این است که متفوات از رقبای خود فکر کرده،تصمیم بگیرید…