آزمون GMATا

  • 3 بخش اصلی ازمون GMAT

     آزمون GMATاز سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: Analytical Writing Assessment که به اختصار AWA خوانده می‌شود،  Verba  Quantitative Sections متقاضی باید در بخش نگارش بر روی دو متن essay کار کند که یکی برای تحلیل…