آزمون MHLE ،MSRT

  • جزئیات مدراک زبان مورد تایید در مصاحبه دکتری

    یکی از امتیازات در مصاحبه دکتری مدرک زبان می باشد که داوطلبان با شرکت در ازمون های زبان مختلفی که برگزار میشود میتوانند امتیاز این بخش را در مصاحبه دکترا کسب کنند ازمون های مختلفی…