آسکومیست ه

  • سرفصل های درس ژنتیک یوکاریوت ها

    نام بسته درسی:ژنتیک یوکاریوت ———————————————————— فهرست: مقدمه  وراثت سیتوپلاسمی   وراثت در میتوکندری   وراثت در کلروپلاست   ساختمان و ساختارDNA  پلینوکلئوتید (پیوندفسفودیاستری) phosphodiester bond  مدارکلازمبرا یا ثبات دو رشته بودنDNA  پلیمورفیسمDNA : عوامل موثر در کنفورماسیونها ساختمان…