آسیای میانه

  • دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی

    تاریخ هزار و اندی سالۀ اقوام ایرانی در دورۀ میانه با تحولات اجتماعی و تاریخی مهمی همراه بود. این اقوام در مناطقی می زیستند که دامنۀ گسترده ای را از نظر جغرافیایی در بر می…