آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ProQuest

  • آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ProQuest

    ProQuest مجموعه ای از پایگاه های اطلاعاتی است که شامل پایان نامه ها، سخنرانی ها، مقالات، نشریات علمی و گزارش ها می باشد. این مجموعه اطلاعاتی امکان دسترسی به متن کامل مقالات و پایان نامه ها…