آلفای کرونباخ

  • انواع تحلیل آماری در مصاحبه دکتری

     انواع آزمون های آماری آزمون های T : آزمون T به منظور دستیابی به اینکه آیا تفاوت بین میانگین های دو گروه از نظر آماری معنی دار هست یا نه مورد استفاده قرار می گیرد.…