آلودگی‌های زیست‌محیطی و رشد نامتوازن جامعه

  • نقش فعال دستگاه های اجرایی در بخش نخبگان

       سبک‌سازی ساختار اداری و اجرایی استان تنها در صورتی مفید خواهد بود که طی آن مسیر ورود توان نخبگانی به سیستم تسهیل شود. این روند زمینه‌ساز تزریق تحرک، نوآوری و خلاقیت به سیستم خواهد…