آلودگی صنعتی

  • سرفصل های درس آلودگی صنعتی

    نام بسته درسی : آلودگی صنعتی —————————————————- فهرست: آلودگی صنعتی                                                                                                                                     Hg در محیط آبی                                                                                                                                 راه های مقابله                                                                                                                                       عمده‌ترین مصارف PCB                                                                                                                          معایب PCB                                                                                                                                        اثرات PCB                                                                                                                                           Hg جیوه                                                                                                                                            مصارف صنعتی جیوه                                                                                                                               سم‌زدایی Hg                                                                                                                                       سرب…