آلوستریک

  • سرفصل های درس آنزیم شناسی

    نام بسته درسی : آنزیم شناسی ——————————————- فهرست: فصل اول : مقدمه فصل دوم : ویژگی های واکنش های آنزیمی و مکانیسم تسریع واکنش های شیمیایی توسط آنزیم ها فصل سوم : روش نام گذاری…