آلوپلی  پلونیدی

  • سرفصل های درس ژنتیک

    نام بسته درسی : ژنتیک ————————————————— فهرست: مقدمه تاریخچه ژنتیک انواع رشته های ژنتیک تقسیم بندی ژنتیک از لحاظ ارگانیسم سلول شناسی ژنتیک مندلی(کروموزومی) یا کلاسیک تشخیص لینکاژ ژنتیک مولکولی خصوصیات فیزیکی DNA  از نظر…