آلکن ها

  • سرفصل های درس طيف سنجي در شيمي آلي

    نام بسته درسی: طیف سنجی در شیمی آلی ———————————- فهرست: کشش متقارن Co2 خمشی Co2 فرمول های IR جمعیت الکترون ها در ترازها قطبش پذیری نمک ها آلکن ها آلکین ها بنزن امین ها کتون…