آلکیل دار

  • سرفصل های درس سنتز تركيبات آلي

    نام بسته درسی:سنتز ترکیبات آلی ——————- فهرست: فصل اول – آلکیل دار کردن حد واسط های کربن هسته دوست                                                                              تولید کربانیون‌ها از طریق پروتون‌زدایی                                                                                                              ناحیه گزینی و فضاگزینی در تشکیل انولات                                                                                                         سایر روش‌های تولید…