آمار،اندازه گیری،سنجش،منابع آمار و اندازه گیری،دکتری تربیت بدنی،دکتری اسیب شناسی حرکتی،اندازه گیری روایی،عینیت،خطای اندازه گیری،ارزشیابی معیاری،آزمون تعادل

  • سرفصل های درس آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

     نام بسته درسی:آمار، سنجش ، اندازه گیری در تربیت بدنی ————————————————————————————– فهرست: فصل اول : مفاهیم اندازه گیری و شرایط اساسی آزمون                                                                                          آمار چیست؟                                                                                                                                          انواع تقسیم بندی متغیر          مقیاس…