آماربرداری

  • سرفصل های درس بیومتری جنگل

    نام بسته درسی : بیومتری جنگل ——————————————————- فهرست: کلیات و تعاریف طبقه بندی آماربرداری از جنگل انواع آماربرداری رگرسیون آزمون­های آماری آزمون خودسنجی منابع و ماخذ  بخش هایی از بسته درسی بیومتری جنگل 1-1 کلیات…