آمار

  • آینده شغلی و بازار کار رشته آمار

      آمار دانشی است که به مطالعه، گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازماندهی داده‌ها می‌پردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش،…

  • سرفصل های آزمون دکتری علوم شناختی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل :  ریاضی عمومی 1و2 آمار روش تحقیق مبانی علوم شناختی مبانی علوم اعصاب

  • سرفصل های ازمون دکتری علوم اجتماعی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل:   جامعه شناسي توسعه جامعه شناسی ادبیات جامعه شناسی روستایی بررسی مسائل اجتماعی ایران جامعه شناسی سیاسی نظريه هاي جامعه شناسي آمار روش تحقیق