آموزش تکالیف مالیاتی

  • کارگاههای مالیات شناسی پیشرفته را تجربه کنید .

    کارگاه مالیات شناسی پیشرفته برگزار شد .در خیابان پاسداران پرشین حساب پذیرای علاقه مندان گرد هم امدند. محور های اموزشی کارگاه :  بخش اول : چه موادی از قانون مالیاتها شامل همه فعالان می شود و…