آموزش مدرسین

  • همکاری مشترک با سازمانهای بین المللی

      تلاشهای زیادی در این سالها انجام شده که ضمن ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه همکاریهای بین المللی، ظرفیت و دانش مناسبی درخود مرکز نیز ایجاد گردیده است که می تواند زمینه ساز برنامه…