آموزش و پژوهش

  • جایگاه دکتری هنر کجاست ؟

    دکترای هنر برنامه ممکن است طیف گسترده ای از زمینه ها، از جمله هنر معاصر، هنر خاور نزدیک باستان، و نظریه انتقادی را بررسی کند.دکترا تاریخ هنر درجه معمولا از ترم، امتحانات، سمینارها، آموزش و…