آمونياک

  • سرفصل های درس واكنش گاههاي شيميايي

    نام بسته درسی: واکنش گاه های شیمیایی ———————————– فهرست: مقدمات طرح راکتور تقسیم بندی واکنش های شیمیایی راکتورهای منفرد کامل         طرح راکتور برای واکنشها متعدد واکنشهای اتوکاتالیزوری سیستم های چند راکتوری طراحی راکتور برای واکنش…