آناليز نتايج واكنش

  • سرفصل های درس سينتيك ،ترموديناميك و مكانيزم واكنشهاي معدني

    نام بسته درسی: سینیتیک، ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی ————————————————– فهرست: مقدمه سينتيك شيميايي فرايند همگن و غيرهمگن آناليز نتايج واكنش فاكتورهاي مؤثر در سرعت واكنش اندازه‌گيري سرعت واكنش مكانيسم، سينتيك و تعادل مشخصات عمومي…