آناليز

  • سرفصل های درس سنگ شناسی رسوبی(کربناته و غیرکربناته)

    نام بسته : سنگ رسوبی (کربناته و غیر کربناته) ————————————————————————– فهرست  سنگ شناسی رسوبی (کربناته) سنگ‌شناسي رسوبي (غيركربناته) فصل اول: كليات و مفاهيم اساسي 1-1- مقدمه 1-2- تركيب شيميايي سنگ‌هاي رسوبي 1-3- ويژگي‌هاي سنگ‌هاي رسوبي…