آنالیز رگرسیون

  • سرفصل های درس شیمی تجزیه ای پیشرفته

    نام بسته درسی: شیمی‌تجزیه پیشرفته ———————————– فهرست: 1-1-آمار 1-2-کاربردهای آمار در شیمی: 1-3-خطاها در شیمی 1-3-1-خطاهای درشت 1-3-2-خطای سیستماتیک 1-3-3-خطا‌های تصادفی 1-4- ارزیابی خطای اتفاقی: 1-4-1-  دقت 1-4-2-  صحت 1-4-3-انحراف استاندارد 1-4-4-خطای نسبی 1-4-5-  خطای…