آنالیز عددی

  • سرفصل های ازمون دکتری ریاضی کاربردی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: مبانی ماتریس ها و جبر خطی آنالیز عددی آنالیز حقیقی تحقیق در عملیات پیشرفته