آنزیم شناسی

  • سرفصل های درس آنزیم شناسی

    نام بسته درسی : آنزیم شناسی ——————————————- فهرست: فصل اول : مقدمه فصل دوم : ویژگی های واکنش های آنزیمی و مکانیسم تسریع واکنش های شیمیایی توسط آنزیم ها فصل سوم : روش نام گذاری…

  • سرفصل های ازمون دکتری بیوشیمی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل:   بیوشیمی بیوفیزیک ژنتیک زیست شناسی سلولی و مولکولی ساختار ماکروملکول های زیستی آنزیم شناسی متابولیسم و روش های بیوشیمی