آنزیم های توپوایزومراز

  • سرفصل های درس ساختارDNAو همانند سازی

    نام بسته درسی : ساختار DNA و همانندسازی ———————————————————— فهرست: کروماتین فراساختار کروماتین ساختار سولنوئیدی ساختار زیگزاگی انواع کروماتین ساختار DNA ساختمان نوکلئوزیدی نیروهای پایدارکننده DNA انواع DNA DNA سه رشته ای DNA چهاررشته ای…