آهک‌های کالیچی

  • سرفصل های درس سنگ رسوبی پیشرفته

    نام بسته : سنگ رسوبی پیشرفته —————————————————————— فهرست  مقدمه بخش اول-سنگ های رسوبی شیمیایی و بیوشیمیایی بخش دوم-سنگ‌های رسوبی آواری بخش سوم-سنگ های رسوبی ولکانی کلاستیک آزمون خودسنجی با پاسخ منابع   بخش هایی از…