آوندهای آبکش

  • سرفصل های درس جذب و انتقال در گیاهان

    نام بسته درسی : جذب و انتقال در گیاهان ————————————————————— فهرست: مقدمه انتقال فعال و غیر فعال پدیده شیمیواسمز انتشار اسمز اسمز غشاهای بیولوژیکی پتانسیل شیمیایی نکات مهم فصل اول مکانیسم جذب یون ها انواع…