آینده شغلی رشته مالی

  • بازار کار و آینده شغلی رشته مالی

          به دنیای امروز که نگاهی می اندازیم روند جهانی شدن اقتصاد را کاملا می توانیم در تمامی جوامع مشاهده نماییم، در دورانی که به سمت رشد و فناوری قدم بر می دارد…