آیین دادرسی کیفری

  • سرفصل های درس حقوق جزای عمومی

    نام بسته : حقوق جزای عمومی ——————————————————————— فهرست : فصل اول: کلیات 1.مفهوم جرم کیفری 2.منابع حقوق کیفری الف .منابع اصلی ب.منابع مکمل 3.محتوای حقوق کیفری الف.حقوق کیفری عمومی ب .حقوق کیفری اختصاصی ج.آیین دادرسی…