ابعاد بازاریابی

  • سرفصل های درس بازاریابی پیشرفته

    نام بسته درسی : بازاریابی پیشرفته ————————————————————————– فهرست: فصل اول – پایه های نظری بازاریابی                                                                                                               اجزای چرخه بازاریابی                                                                                                                                   ابعاد بازاریابی                                                                                                                                              گرایش ها و فلسفه های مختلف کسب و کار                                                                                                        تعریف برخی واژه ها                                                                                                                                     …