اتحادیه اروپا

  • اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک با اتحادیه اروپا

    به گزارش وزیر علوم 141 طرح مشترک با مراکز علمی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، آلمان، فرانسه، اتریش و ترکیه انجام شده است و تمهیدات اجرا شدن سه طرح علمی تحقیقاتی بزرگ 3 میلیون یورویی نیز…