اتمسفر

  • سرفصل های درس هیدرومتئورولوژی

    نام بسته درسی : هیدرومتئورولوژی ————————————————————————————————— فهرست: فصل اول:کلیات فصل دوم: آنالیز، مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی هیدرومتئورولوژی فصل سوم: تولید داده های مصنوعی هیدرومتئورولوژی فصل چهارم : ریزش های جوی فصل…