اتیلن

  • سرفصل های درس فیزیولوژی گیاهی

    نام بسته درسی : فیزیولوژی گیاهی —————————————————————————- فهرست: فصل اول : تغذیه تغذیه معدنی گیاهان خواص آب خواص فیزیکی خواص شیمیایی رابطه خاک و گیاه بخش آلی خاک خواص فیزیکی خاک آب در خاک شیره…