اثرات پرتوها

  • سرفصل های درس رادیوایزوتوپ ها و کاربرد ان ها

    نام بسته درسی : رادیوایزوتوپ ها و کاربرد ان ————————————————————————— فهرست: فصل اول:مبانی فیزیک هسته ای تعریف اتم اجزای تشکیل دهنده اتم آرایش الکترون ها در اتم ایزوتوپ ورادیو ایزوتوپ ها رادیو ایزوتوپ ها پدیده…