اثر غلظت سوبسترا

  • سرفصل های درس زیست شناسی سلولی مولکولی

    نام بسته درسی : زیست شناسی سلولی و مولکولی —————————————————— فهرست: فصل اول : آنزیمها آنزیم جایگاه فعال آنزیم فعالیت  و سرعت واکنش کینتیک واکنش های آنزیمی کوآنزیم                        اثر غلظت سوبسترا نام گذاری و طبقه…