اجتماعي شدن نوآوری

  • چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21

    مدیریت؛ فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد…