اجتماعی شدن جنسیتی

  • سرفصل های درس جامعه شناسی جنسیت

    نام بسته درسی : جامعه شناسی جنسیت ——————————————— فهرست: تفاوت های جنسیتی جنسیت و زیست شناسی: تفاوت های طبیعی اجتماعی شدن جنسیتی برساختن اجتماعی جنسیت و جنس نظریه های نابرابری جنسیتی رویکردهای کارکردگرا رویکردهای فمینیستی…