اجسام گلژی

  • سرفصل های درس زیست شناسی پیشرفته

    نام بسته درسی : زیست شناسی سلولی پیشرفته ——————————————————————————— فهرست: سلول سیتوپلاسم سلول شبکه آندوپلاسمی (ER اجسام گلژی لیزوزوم ها پراکسی زوم ها گلی اکسیزوم ها میتوکندری طرز عمل میتوکندری ها زنجیره انتقال الکترون میتوکندری…