احاله

  • سرفصل های درس آیین دادرسی کیفری

    نام بسته درسی : آئین دادرسی کیفری ———————————- فهرست: دفتر اول : قانون اساسی                                                                                                                               قضا در قانون اساسی                                                                                                                                    دفتر دوم : آئین دادرسی کیفری                                                                                                                      قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب                                                                                                   باب اول :…