اخبار دکترا،دکتری،فصلنامه پژوهش هنر،نهمین شماره مقاله پژوهش هنر،سمت تاریک انسان،پژوهش هنر