اخبار دکترا،وزارت بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی،پژوهش های علمی عراق،نشست علمی،دانشجوی بالینی