اختصاصی

  • چگونه در جلسه آزمون دکتری تست بزنيم؟

    بسياري از داوطلبان ازمون دکتری در جلسه آزمون اگر با چند سؤال دشوار مواجه شوند ناگهان دستپاچه مي شوند و نظم ذهني خود را از دست مي دهند و احساس مي كنند همه آزمون را…