اختیارات

  • آخرین کارگاه «مبانی‌اندیشه‌اسلامی»

    معاون خبری PHD-PHD از برگزاری کارگاه مبانی‌اندیشه‌اسلامی با محوریت «دین و سیاست»خبر داد . مشروعیت حکومت (مشروعیت در فلسفۀسیاسی، مشروعیت مبتنی بر خواست مردم، مشروعیت مبتنی بر اذن الهی ، جایگاه مردم در حکومت اسلامی،…