ادعاي اقتضايي بودن قرآن

  • سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

    نام بسته درسی : اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام —————————————————————————— فهرست: اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن نقش زمان و مكان در فهم و تحقق دين…