اذرین

  • سرفصل های درس زمین شناسی فیزیکی

    نام بسته درسی : زمین شناسی فیزیکی ——————————————————————————————- فهرست: تغییرات زمین در گذر زمان                                                                                                                           زمان                                                                                                                                                      رادیو اکتیویته                                                                                                                                           تقسیمات زمان زمین‌شناسی                                                                                                                          مواد سازنده‌ی زمین و چرخه‌ی سنگ                                                                                                                سه خانواده سنگ                                                                                                                                       چرخه‌ی سنگ                                                                                                                                           صفحات زمین                                                                                                                                           کانی‌ها                                                                                                                                                    خواص…