ارامش در زمان ازمون

  • مشاوره روانشناسی ارامش

    آرامش درون در این است که کارها را با  علاقه انجام بدهی. آرامش درون گذشته و آینده را در به کل رها کن و در امروز زندگی بگذران. آرامش درون یعنی آسایش جسمانی، عاطفی ذهنی و معنوی.…