ارتباطات شفاهی

  • سرفصل های درس رفتار مصرف کننده

    نام بسته درسی : رفتار مصرف کننده —————————————— فهرست: فصل اول-قلمرو مصرف کنندگان                                                                                                                    قلمرو مصرف­کنندگان                                                                                                                                   رفتار مصرف­کنندگان: مردم در محل بازار                                                                                                           رفتار مصرف­ کننده چیست؟                                                                                                                             تأثیر مصرف­کنندگان بر راهبرد بازاریابی                                                                                                             تأثیر بازاریابی بر مصرف­کنندگان                                                    …